Rady

Ciałem kolegialnym Szkoły jest Rada Szkoły Nauk Ścisłych.

Zadania Szkoły związane z kształceniem koordynuje Rada ds. Kształcenia Szkoły Nauk Ścisłych.

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Materiałowa jest organem do prowadzenia postępowań doktorskich i habilitacyjnych.