Data publikacji w serwisie:

Laureaci konkursu Szkoły Nauk Ścisłych z Wydziału Fizyki

Z radością informujemy, iż w II edycji konkursu Szkoły Nauk Ścisłych na międzywydziałowe projekty badawcze wyłoniono zwycięskie projekty, których współautorami są naukowcy z Wydziału Fizyki.

Zwycięskie projekty oraz pełna lista laureatów przedstawione są poniżej:


PROJEKT: "2-wymiarowe matryce jonów ferromagnetycznych wytwarzane z kompleksów metalosupramolekularnych poprzez zastosowanie powierzchniowej reakcji Ullmanna".

AUTORZY: prof. dr hab. Artur Stefankiewicz - Wydział Chemii, prof. UAM dr hab. Mikołaj Lewandowski - CNBM.


PROJEKT: "Badanie korelacji pomiędzy aktywnością katalityczną krzemionek nanoporowatych o zróżnicowanej symetrii porów a fizykochemią ich powierzchni".

AUTORZY: dr Agata Wawrzyńczak - Wydział Chemii, prof. dr hab. Izabela Nowak - Wydział Chemii, dr Monika Jażdżewska - Wydział Fizyki, prof. dr hab. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak - Wydział Fizyki.


PROJEKT: "Charakterystyka nanoklasterów srebra utworzonych na dwufunkcyjnej matrycy DNA przy użyciu technik AFM, SAXS i CD".

AUTORZY: prof. UAM dr hab. Anna Dembska - Wydział Chemii, mgr Patrycja Filipczuk - Wydział Chemii, prof. dr hab. Maciej Kozak - Wydział Fizyki, dr Zuzanna Pietralik-Molińska - Wydział Fizyki.


PROJEKT: "Dynamika molekularna cyklicznych czwartorzędowych bromków amoniowych - dezynfektantów czwartej generacji - badania technikami ciała stałego magnetycznego rezonansu jądrowego (SS-NMR) i metod uzupełniających".

AUTORZY: prof. UAM dr hab. Zbigniew Fojud - Wydział Fizyki, prof. dr hab. Bogdan Skalski - CZT.


PROJEKT: "Funkcje wzrostu i techniki głębokiego uczenia maszynowego w zastosowaniu do sieci krystalicznych".

AUTORZY: dr Bartosz Naskręcki - Wydział Matematyki i Informatyki, inż. Jakub Malinowski - Wydział Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Mariusz Jaskólski - Wydział Chemii, dr hab. Zbigniew Dauter - Center for Cancer Research, National Cancer Institute, Frederick, MD, USA.


PROJEKT: "Mechanizm tworzenia i aktywność fotokatalityczna hybrydowych materiałów 2D/3D zawierających nanorurki węglowe syntezowanych in-situ z grafitopodobnego azotku węgla".

AUTORZY: dr hab. Mariusz Pietrowski - Wydział Chemi, dr Grzegorz Nowaczyk - CNBM, dr Łukasz Wolski - Wydział Chemii, dr hab. Michał Zieliński - Wydział Chemii.


PROJEKT: "Monitoring skażenia wód śródlądowych metalami ciężkimi metodą spektroskopii fluorescencyjnej mikroglonów IN VIVO: badania pilotażowe".

AUTORZY: prof. dr hab. Bogusława Łęska - Wydział Chemii, dr Wojciech Giera - Wydział Fizyki.


PROJEKT: "Opracowanie narzędzi opartych na sondach fluorescencyjnych oraz spektroskopii Brillouina do badania reakcji komórek roślinnych na stres solny".

AUTORZY: prof. UAM dr hab. Magdalena Rapp - Wydział Chemii, prof. UAM dr hab. Mikołaj Pochylski - Wydział Fizyki.


PROJEKT: "Plazmonowe wzmocnienie efektów magnetooptycznych nanokompozytów typu MIL@AuNPs i ich potencjalne zastosowanie w optoelektronice".

AUTORZY: prof. dr hab. Marceli Koralewski - Wydział Fizyki, prof. UAM dr hab. Dorota Prukała - Wydział Chemii.


PROJEKT: "Potencjalne zastosowanie w ochornie środowiska adsorbentów węglowych otrzymanych z biomasy".

AUTORZY: prof. dr hab. Robert Pietrzak - Wydział Chemii, prof. UAM dr hab. Aneta Woźniak-Braszak - Wydział Fizyki.


PROJEKT: "Synteza wybranych, nieliteraturowych hydroksy-, hydroksyetylo- podstawionych pochodnych 4,4',4''-metanotriyltris(2,3,5,6-tetrachlorobenzamidu) oraz ich rodników do zastosowań w obrazowaniu EPR".

AUTORZY: dr Mikołaj Baranowski - Wydział Fizyki, prof. UAM dr hab. Wiesław Prukała - Wydział Chemii.


PROJEKT: "The aim of the project is a development of a new technology for fabrication of nanostructurea substrates delivering periodic electric, magnetic or mechanical fields to investigated 2D materials".

AUTORZY: prof. UAM dr hab. Maciej Wiesner - Wydział Fizyki, mgr Zygmunt Miłosz - CNBM.

Serdecznie gratulujemy!